RAHE VANDER TARIQA

Allama Sufi Syed Jafar Sadek Shah and Shaykh Eshraf Effendi An-Naqshabendi