RAHE VANDER TARIQA

Allama Sufi Syed Jafar Sadek Shah With Eshraf Effendi An Naqshabendi from Sufi Land, Germany